Historikk : 

Collien regnes i dag for å være skotsk, men hvor rasen opprinnelig oppsto er ukjent. Rasen ble brukt som gjetere av de store saueflokkene som fulgte med romernes invasjon av de britiske øyene.

Rasen er i dag en populær hund på utstilling her til lands, og har lang tradisjon som utstillingshund - collien ble stilt ut for første gang i 1861 i England. Dronning Victoria var en stor beundrer av rasen, noe som bidro til at de vakre gjeterhundene også ble populære som selskapshund.

Collie korthår og langhår er lik bortsett fra pelslengden. Man tror de har utviklet seg fra hunder romerne hadde med seg og som paret seg med lokale hunder. Den langhårede collien er en noe forfinet utgave av den originale arbeidscollien, den skotske fårehunden som den har blitt avlet ut fra i minst hundre år. Mange kan fremdeles gjøre samme arbeid, om de blir gitt sjansen. Til tross for sin skjønnhet skal collien fremdeles være en brukshund.

Egenskaper/Mentalitet:

Denne rasen skal ha en vennlig innstilling uten spor av nervøsitet eller aggresjon. Collien er en god selskapshund, vennlig, munter og aktiv, og skal være snill mot barn og andre hunder.

Rasen er en gjeterhund, og som gjeterhunder flest er den aktiv, lettlært, og liker å jobbe. Collien har vist gode resultater som brukshund.

Størrelse/Utseende:

Collien fremstår som en hund med stor skjønnhet, og står med uanfektet verdighet, ingen deler er ute av proporsjon med helheten. Dette er en fysisk sterk og aktiv hund, uten klumpethet og uten spor av grovhet.

Mankehøyde for hanner er 56–61 cm. Mankehøyde for tisper er 51–56 cm.

Pelsstell:

Pelsen passer kroppens kontur, og er svært tett. Dekkpelsen er rett og kjennes hard, underpelsen er myk, ullen og tett så den nesten skjuler huden. Manke og beheng er rikelig behåret, ansikt og maske glatt, ørene glatte ytterst, men mer langhåret mot roten, forbena rikelig beheng, bakbena over hasene med rikelig beheng, men glatt fra hasen og ned. Rikelig pels på halen.

Pelsen er ikke vanskelig å stelle, det holder med en grundig gjennombørsting i uken (noe oftere når pelsen felles).

English : 

The Collie is today considered to be Scottish,
 
but where the breed originally originated is unknown.
The breed was used as a shepherd by the large flocks of sheep that accompanied
the Roman invasion of the British Isles.
The breed is today a popular dog on show in this country, 
and has a long tradition as a show dog - the collie was shown for the first time in 1861 in England.
Queen Victoria was a great admirer of the breed,
which contributed to the beautiful shepherd dogs also becoming popular as a companion dog.
Collie short hair and long hair are the same except for the coat length. 
It is believed that they evolved from dogs that
the Romans brought with them and that mated with local dogs.
The long-haired collie is a somewhat refined version of the original working collie,
the Scottish sheepdog from which it has been bred for at least a hundred years.
Many can still do the same work, if given the chance.
Despite its beauty, the collie should still be a working dog.

Traits / Mentality:

This breed should have a friendly attitude with no trace of nervousness or aggression.
The Collie is a good companion dog, friendly, cheerful and active,
and should be kind to children and other dogs.
The breed is a shepherd dog, and like most shepherd dogs it is active,
easy to learn, and likes to work.
The Collie has shown good results as a working dog.

Size/ Appearance:

The Collie appears as a dog with great beauty,
and stands with unaffected dignity, no parts are out of proportion to the whole.
This is a physically strong and active dog,
without clumsiness and without traces of roughness.
 
Height at the withers for males is 56-61 cm. 
Mane height for bitches is 51-56 cm.
 
Coat
 on Rough Collie : The coat fits the contour of the body, and is very dense. 
The coat is straight and feels hard, the undercoat is soft,
woolly and dense so it almost hides the skin.
Mane and braces are abundantly hairy,
face and mask smooth, ears smooth at the outside,
but more long-haired towards the root, forelegs abundant braces, hind legs over the hocks with abundant braces,
but smooth from the buttocks down.
Plenty of fur on the tail.
The coat is not difficult to care for,
it lasts with a thorough brushing during the week
(somewhat more often when the coat is shed).
 
  • The breed is a shepherd dog, and owners should ensure that the dog receives adequate physical and mental stimuli.
  • The breed is also available in a short hair version.
  • The collie has good usability and potential in dog sports such as obedience, search and sports training.
  • The breed does not have a distinct hunting instinct, and tends to get along well with other animals.
  • This breed enjoys taking part in as much of its owner's everyday life as possible.