Hva er Valpeanalyse?

I denne analysen får du svar på hva den enkelte unike valpen trenger, for å bli en så harmonisk hund som mulig. En valpeanalyse er ingen test, men en analyse hvor valpens funksjoner blir vurdert. Dvs hvor mye eller lite en valp har av de ulike funksjonene sine. Dette blir utført for å finne rett valp til riktig eier og oppdretter får en helhetsvurdering av sitt kull.

Denne analysen er utarbeidet av Major Randulf Gimre med utgangspunkt i Funksjons Analysen for voksne hunder. Eric har fått denne stafettpinne av Randulf Gimre og arbeider videre med den.

Dette er en analyse som ikke «trykker» valpen. Her er ingen smerter for valpen i denne analysen. Valpen viser seg selv gjennom lek og det er viktig at valpen er avreagert før vi starter neste moment i analysen.

info om hver del av Valpeanalysen

 

SOSIAL FUNKSJON

JAKTFUNKSJON

NERVEKONSTITUSJON

NYSGJERRIGHET

MOT

HALSVILLIGHET

LYDFØLSOMHET

 

English : 

What is a puppy Character-test?

In this test , you get answers to what each unique puppy needs, to become as harmonious a dog as possible. A puppy analysis is not a test, but an character test where the puppy's functions are assessed. That is, how much or how little a puppy has of its various functions. This is done to find the right puppy for the right owner and breeder gets an overall assessment of his litter.

This analysis has been prepared by Major Randulf Gimre based on the Functional Test for adult dogs. 
Eric has received this baton from Randulf Gimre and is working on it.
This is an analysis that does not "press" the puppy. There is no pain for the puppy in this test
The puppy shows itself through play and it is important that the puppy is unreacted before we start the next step in the test.
See the menu below for more info
about each part of the Puppy Test

SOCIAL FUNCTION

HUNTING FUNCTION

NERVE CONSTITUTION

CURIOSITY

TOWARDS

NECKLACE

SOUND SENSITIVITY